Detta får du som medlem: Delta i verksamhet som föreläsningar, informationskvällar, utflykter, öppet hus, medlemstidning fyra gånger om året, m.m. i dövföreningens regi i teckenspråksmiljö.

Rösträtt på förenings-, medlems- och årsmöte.

Kunna påverka dövföreningens arbeta genom motioner eller förslag.

Dövas Tidning som utges av SDR, har som redaktionell målsättning:

  • att journalistiskt bevaka frågor av särskilt intresse för teckenspråkiga
  • att spegla den teckenspråkiga kulturen och den intressepolitiska debatten, nationellt och internationellt.
  • att utgöra ett forum för intressepolitiskt diskussion och för kontakt mellan SDR:s medlemmar och förbundsledning.
  • att sprida relevant kunskap om den teckenspråkiga kulturen till omvärlden.

Utkommer med 8 nummer om året.

Om det är du något undrar över så ta gärna kontakt med Medelpads Dövas Förening